Od 01.10.2008r. wchodzi w życie ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Tzw. fundusz alimentacyjny, ma na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji i zastąpi obecną zaliczkę alimentacyjną.
W Hajnówce sprawy związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zlecone zostały Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


W związku z powyższym wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11-Listopada 24, tel. (085)876 75 00,

Godziny pracy 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 01.10.2008 r. – 30.09.2009 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim
2. cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
-jeżeli wynika to z wiążących z Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
-przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością , o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
-przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okresświadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  1.  Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej).
  2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
  4. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek:

a) osoby uprawnionej (osoby uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna)
b) jej przedstawiciela ustawowego (do 18 roku życia osoby uprawnionej) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
- zawarła związek małżeński.
W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej – kopię karty pobytu),
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
- w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat, zaświadczenie ze szkoły/szkoły wyższej, że jest uczniem/studentem w roku szkolnym/akademickim 2008/2009
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
- oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,
- oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej dłużnika alimentacyjnego oraz osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności względem osoby uprawnionej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy),
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
- zaświadczenie komornika o wysokości alimentów przekazanych wierzycielowi w 2007 roku,
- w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytuły wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
- zaświadczenia i oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2007:
- w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego uwzględniające wysokość dochodu brutto, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych od dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku, wysokość należnego podatku wystawione po dniu 30.04.2008 r. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu;
- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.

Jeśli wnioskodawca zaznaczy we wniosku odliczenia od dochodu bądź jegoutratę powinien przedstawić przekazy lub przelewy pieniężne dokumentującewysokość przekazanych alimentów na rzecz osób spoza rodziny. W przypadku utraty dochodów z 2007 roku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę utraty dochodu i wysokość utraconego dochodu. Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić dokument określający wysokość uzyskanego dochodu za pierwszy pełny miesiąc jego otrzymywania.
Po wypełnieniu wniosku i zapoznaniu się z pouczeniem wnioskodawca podpisuje wniosek. Osoby przedkładające kopie dokumentów, winny okazać ich oryginały. Kopię dokumentu mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego, notariusz lub instytucja, która
dokument wydała.

Jeżeli dokumenty znajdujące się już w posiadaniu organu właściwego w bieżącym okresie zasiłkowym będą aktualne również w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. składanie ich na nowy okres zasiłkowy nie jest wymagane (np. uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, wyrok zasądzający alimenty czy wyrok orzekający o rozwodzie).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października. Osobom, które złożą wnioski wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października.


UWAGA !
Osoby uprawnione zamieszkujące w Hajnówce składają wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 24. Wnioski do pobrania w dziale świadczeń rodzinnych.


Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
utworzona w ramach projektu systemowego "Sami sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki