ROK 2010  ROK 2009   ROK 2008 

 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

    W dniu 9 grudnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego „Sami Sobie” realizowanego przez MOPS w Hajnówce w 2011 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     Celem ogólnym tegorocznego projektu było uaktywnienie 57 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z możliwością powrotu na rynek pracy. Celami szczegółowymi projektu było zwiększenie umiejętności społecznych poprzez treningi, wzmocnienie wiary we własne możliwości poprzez udział w warsztatach psychologicznych i psychoterapeutycznych, zwiększenie aktywizacji zawodowej poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz wsparcie beneficjentek ostatecznych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu obejmowały także otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dzieci) .

   Spośród docelowej grupy 57 kobiet, 27 z nich było uczestniczkami kursu zawodowego wikliniarz, zaś 30 - uczestniczkami kursu zawodowego kucharz - kelner, które to kursy zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce. Wszystkie uczestniczki ponadto miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach takich jak:

 • aktywne poszukiwanie zatrudnienia, grupowe doradztwo zawodowe,
 • szkolenie z zakresu psychologii, asertywność i komunikacja społeczna,
 • poprawa i kreowanie własnego wizerunku,
 • ABC przedsiębiorczości, nauka sporządzania biznes planu,
 • jak pozyskiwać środki unijne i inne dofinansowania,
 • szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

  Ponadto 12 uczestniczek, które legitymują się orzeczonym stopniem niepełnosprawności brało udział w okresie od czerwca do października w zajęciach rehabilitacyjno - terapeutycznych prowadzonych przez Fitness Klub „Activeline”.

   Otoczenie rodzin beneficjentek ostatecznych, czyli 20 osobowa grupa dzieci miała możliwość uczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku letnim nad morzem w miejscowości Darłowo.

   W ramach działań środowiskowych był zorganizowany wspólny wyjazd do teatru Dramatycznego w Białymstoku na sztukę „Ożenek” Mikołaja Gogola oraz ognisko integracyjne z okazji Dnia Dziecka inicjujące obchody Podlaskich Dni Rodziny.

   Wszystkie uczestniczki Projektu systemowego „Sami sobie” otrzymywały wsparcie dochodowe wys. 90 zł przez okres 10 miesięcy.

    Całkowity koszt realizowanego projektu w 2011 roku zamyka się kwotą 399.962,00 zł.

    Na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt została zorganizowana prelekcja na temat przemocy w rodzinie, którą wygłosiła Pani Anna Pawluczuk. Ponadto wszystkim beneficjentkom ostatecznym wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

    Miło nam, że na spotkanie podsumowujące projekt przybyli zaproszeni goście: Henryk Łukasiewicz – Radny Województwa Podlaskiego, Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka, Alla Gryc – Przewodnicząca Komisji Społecznej, Adam Mojsa – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce i Anna Pawluczuk.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Zakończenie zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych

 

     W miesiącach od czerwca do października 2011 r. w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowane zostały w Fitness Klubie „Activeline” zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych kobiet,

    Celem zajęć była poprawa stanu zdrowia 12 niepełnosprawnych kobiet. Zajęcia i ćwiczenia dostosowane były do indywidualnych potrzeb beneficjentek ostatecznych oraz do stopnia niepełnosprawności każdej z nich.

     Podczas zajęć wykorzystywane były różnorodne formy fitness oraz przyrządy tj. piłki, taśmy, gumy. Wśród ćwiczeń należy wymienić pilates, body balance oraz fotel masujący. Każda z uczestniczek mogła także skorzystać z bieżni, roweru czy orbitrek. Ciekawym doświadczeniem w którym beneficjentki brały udział była ponadto muzykoterapia.

     Wszystkie ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

     Po zakończeniu zajęć Pani Aneta Sapieżko zaprosiła wszystkie uczestniczki na spotkanie pożegnalne, a w nagrodę za dobrą współpracę podczas zajęć, wręczyła beneficjentkom ostatecznym niespodzianki w postaci darmowych karnetów wstępu na kolejny miesiąc, za co też Pani Anecie serdecznie dziękujemy.

Autor: Barbara Przybyłowska

ZDJĘCIA


WYJAZD DO TEATRU

     Działanie środowiskowe w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r.

 

W dniu 13 października 2011 r. w ramach propagowania wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening, beneficjenci ostateczni projektu systemowego „Sami Sobie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obejrzeli w teatrze dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku sztukę Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”.

 

Ok. godz. 15.00 wyruszyliśmy autokarem spod Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do Białegostoku. Zaraz po przyjeździe udaliśmy się restauracji „Astoria” na pyszny obiad. Następnie zwiedzaliśmy miasto. Spektakl w teatrze rozpoczął się o godz. 19.00.

 

„Ożenek” to jedna z najznakomitszych komedii zaliczanych do kanonu literatury światowej i jedno z najbardziej znanych dzieł Gogola. Sztuka rozgrywa się w carskiej Rosji. Pokazuje absurdalne swaty podstarzałej panny, która chce podnieść swoją pozycję społeczną poprzez właściwy ożenek z przedstawicielem wyższej sfery. Swaty jednak, co chwila zmieniają się w transakcję handlową... .

W sztuce mogliśmy zobaczyć miłosne intrygi, rywalizację i mnóstwo absurdów. Wszystkie postaci zostały nakreślone z mistrzowską przenikliwością oraz potężną dawką humoru i satyry. W roli Koczkariowa wystąpił gościnnie znakomity polski aktor teatralny i filmowy – Wojciech Wysocki.

 

Galeria zdjęć

 


Szkolenie: Jak pozyskiwać środki unijne i inne dofinansowania

W dniach 3 – 4 październik 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na temat jak pozyskiwać środki unijne i inne dofinansowania.

Celem szkolenia było nabycie przez beneficjentów ostatecznych umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych na prowadzenie działalności gospodarczej, nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej przy samodzielnym opracowaniu aplikacji i przy sporządzaniu biznesplanu oraz nabycie umiejętności odnajdywania potrzebnych informacji z powyższego zakresu.

Na szkoleniu przedstawiono m.in. zagadnienia: logiki projektowej i podstaw przygotowania projektu. Odbyły się warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku/biznesplanu. Omówiono także sposoby wyszukiwania dotacji unijnych na realizację własnych pomysłów przy udziale środków unijnych.

 

Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało 2 dni szkoleniowe po 8h. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek ostatecznych.

Szkolenie przeprowadziła Pani Dorota Cuper.

Autor: Barbara Przybyłowska

GALERIA ZDJĘĆ

 


Szkolenie: ABC przedsiębiorczości, nauka sporządzania biznes planu

W dniach 29 – 30 września 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o temacie ABC przedsiębiorczości, nauka sporządzania biznes planu

Celem szkolenia było zmotywowanie beneficjentów ostatecznych projektu do założenia działalności gospodarczej, zapoznanie ich z wymogami administracyjno – prawnymi założenia działalności gospodarczej oraz wyposażenie w praktyczne umiejętności konkurowania na rynku pracy/usług.

Na szkoleniu przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawowe akty prawne związane z rejestracją działalności gospodarczej,

 • wybór formy organizacyjno-prawnej firmy,

 • koncesje i zezwolenia związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • rejestracja działalności gospodarczej: w Urzędzie Gminy, w Urzędzie Statystycznym, w Urzędzie Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

 • wyrobienie pieczątki firmowej, założenie konta bankowego,

 • zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej w: „Sanepid” i w Państwowej Inspekcji Pracy,

 • podatki w małej firmie i zasady przygotowywania dokumentacji podatkowej

 

Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało 2 dni szkoleniowe po 8h. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek ostatecznych.

Szkolenie przeprowadziła Pani Dorota Cuper.

Autor: Barbara Przybyłowska

GALERIA ZDJĘĆ

 


Szkolenie: Aktywne poszukiwanie zatrudnienia,

grupowe doradztwo zawodowe

 

     W dniach 29 – 30 sierpień 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące tematykę aktywnego poszukiwania zatrudnienia i grupowego doradztwa zawodowego.

Celem szkolenia było nabycie przez beneficjentów ostatecznych praktycznych umiejętności, niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Na szkoleniu przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawowe usługi rynku pracy,

 • informacje o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,

 • możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych,

 • oczekiwania pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy,

 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej,

 • przedstawiono wzory dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzono warsztaty praktyczne.

 

      Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało 2 dni szkoleniowe po 6h. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek ostatecznych.

     Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Chmielewska.

Autor: Barbara Przybyłowska

GALERIA ZDJĘĆ


 

 

Wypoczynek letni w Darłowie

 

Działanie środowiskowe w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r.

 

W dniach od 14-25 lipca 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” zorganizował wypoczynek letni w Darłowie dla dzieci z otoczenia beneficjentów ostatecznych. W wypoczynku uczestniczyło 20 dzieci, w tym: 10 dziewczynek i 10 chłopców.

Darłowo jest nadmorskim miastem leżącym na Pomorzu Środkowym w woj. zachodniopomorskim. Najwybitniejszym mieszkańcem Darłowa był Eryk I Pomorski ( 1382-1459) król Danii, Szwecji i Norwegii zjednoczonych Unią Kalmarską. Związek z królem Erykiem zaskutkował tym, że obecnie miasto nazywane jest także – Królewskim Miastem.

Wypoczynek oprócz morskich kąpieli i licznych atrakcji miał charakter socjoterapeutyczny, a jego celem było m.in. kształtowanie zasad współżycia społecznego i rozwój kulturalny poprzez kształtowanie umiejętności obserwacji i dostrzegania walorów krajobrazowych Pomorza oraz przybliżanie tradycji i historii tego regionu głównie poprzez zwiedzanie obiektów kultury.

Autor : Barbara Przybyłowska

GALERIA ZDJĘĆ


 

Szkolenie: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

 

     W dniu 22 lipca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom

   Celem szkolenia było podniesienie świadomości wśród beneficjentów ostatecznych o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz o skutkach uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

     Beneficjentki ostateczne zostały zapoznane z podstawowymi aktami prawnymi związanymi z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Tematem szkolenia były m.in. następujace zagadnienia:

-uzależnienie od alkoholu, objawy i diagnoza,

-rodzaje picia problemowego oraz praca nad ograniczeniem picia szkodliwego,

-skuteczne działania profilaktyczne

-współuzależnienie.

     Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało łącznie 6 godzin. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek.

 

Szkolenie: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom poprowadził mgr Adam Wróbel.

GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Barbara Przybyłowska


 

Trening - poprawa i kreowanie własnego wizerunku

 

      W dniach 19-20 lipca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbył się trening w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący poprawy i kreowania własnego wizerunku.

     Celem szkolenia było podwyższenie u beneficjentów ostatecznych samooceny i wiary we własne siły poprzez wykreowanie własnego wizerunku.

      Szkolenie przybliżyło m.in. pojęcie wizerunku, autoprezentacji oraz ich wpływ na przyszłe kontakty (w tym z pracodawcą). Dzięki treningowi beneficjentki wypracowały relacje między etykietą a indywidualnymi cechami osobowości oraz posiadły wiedzę jak unikać typowych błędów wizerunkowych.

      Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało 2 dni szkolenia w ilości 6 godzin. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek.

 

     Trening – poprawa i kreowania własnego wizerunku przygotowała i poprowadziła Pani Ewa Onopryjuk.

GALERIA ZDJĘĆ

 Autor: Barbara Przybyłowska


Zakończenie kursu zawodowego wikliniarz

      W dniu 27 czerwca – zakończył się kurs zawodowy : wikliniarz realizowany przez nasz Ośrodek w ramach projektu systemowego „Sami sobie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społecznych działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

      Kurs był przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek w Hajnówce. Uczestniczyło w nim 27 kobiet bezrobotnych z Hajnówki. Kursu miał na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu wikliniarz -plecionkarz. Odbywał się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Hajnówce pod okiem doświadczonego instruktora Pana Stanisława Skórzaka w miesiącach marzec- czerwiec w ilości 140 godzin i zakończył się egzaminem wewnętrznym umiejętności wikliniarskich w dniu 27.06.2011 r.

     Beneficjentki uzyskały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu w zawodzie wikliniarz-plecionkarz. W trakcie kursu odbywała się wizyta studyjna w „ Stolicy Polskiej Wikliny” - Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Centrum Wikliniarstwa otwarto 22 maja 2007 roku. Jest instytucją wystawienniczo-edukacyjną, zaskakująca pomysłowymi ekspozycjami wikliny użytkowej i artystycznej. Panie zapoznały się z wystawa wyrobów wiklinowych takich jak:
- kosze, stoliki, fotele, szafki, bujaki, lampy,
- formy dekoracyjne wiszące i stojące (wiklina artystyczna, z której na szczególną uwagę zasługuje komplet supernowoczesnych mebli z wikliny zatapianej w tworzywie,
- kilka kolekcji wiklinowej mody;

      Wszystkim Paniom życzymy sukcesów w przyszłej pracy zawodowej!

Autor: Barbara Grabiak

GALERIA


Zakończenie kursu zawodowego kucharz-kelner

      W dniu 21 czerwca – zakończyły się kursy zawodowe : kucharz-kelner realizowany przez nasz Ośrodek w ramach projektu systemowego „Sami sobie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społecznych działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji  poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

      Kurs był przeprowadzony przez zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek w Hajnówce. Uczestniczyło w nim 30 kobiet bezrobotnych z Hajnówki. Kursu miał na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kucharza- kelnera. Odbywał się w Kuchni Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce pod okiem instruktorki Pani Ireny Sajewicz i w miesiącach marzec- czerwiec w ilości 140 godzin i zakończył się egzaminem wewnętrznym umiejętności kucharko kelnerskich w dniu 21.06.2011 r.

      Beneficjentki uzyskały zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu w zawodzie kucharza-kelner, przepisy kulinarne , książkę kucharską. Na zakończenie organizatorzy i beneficjentki degustowali potrawy przygotowane w ramach egzaminu wewnętrznego.

Wszystkim Paniom życzymy sukcesów w przyszłej pracy zawodowej!

Autor: Barbara Grabiak

ZDJĘCIA


 Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne

 
       Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w dniu 8 czerwca 2011r. rozpoczął realizację zadania : zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projektu systemowego „Sami sobie ‘’ w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji  poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 12 niepełnosprawnych beneficjentek ostatecznych .
Zajęcia będą się odbywały od czerwca do października 2011 r. w siedzibie  Fitness Klubu „Aktiveline”  przy ulicy Białowieskiej. 5 c.
 
       Celem zajęć jest:
poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności;
poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym;
zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia;
rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się;
osiąganie autonomii wewnętrznej;
osiąganie niezależności osobistej;
- rozwój umiejętności współżycia w grupie;
·         przygotowanie do wysiłku,
·         przeciwdziałanie kontuzjom,
·         zwiększenie elastyczność mięśni,
·         przyspieszenie regenerację powysiłkową,
·         poprawa funkcjonowania organizmu i rehabilitacja w ramach korzystania z masażera i fotela masującego. Aktiveline zatrudnia specjalistyczną kadrę instruktorską posiadającą doświadczenie zawodowe ,liczne uprawnienia i certyfikaty różnego stopnia w tym międzynarodowe. Zajęcia poprowadzi Pani Aneta Sapieżko. Zajęcia mają także na celu  reintegrację społeczną, zawiązanie  nowych znajomości, rozwijanie wspólnych zainteresowań i pracę nad własnym wizerunkiem a zatem  także poprawę kondycji psychicznej beneficjentek.

ZDJĘCIA


 

IX PODLASKIE DNI RODZINY

 

Działania środowiskowe w ramach projektu systemowego „Sami sobie” realizowanego w 2011 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 

W dniu 27 maja 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ramach projektu systemowego „Sami sobie” realizowanego w 2011 roku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 zorganizował imprezę środowiskową dla rodzin uczestniczących w projekcie w 2011 roku .

Na polanie na „Judziance” bawiło się ok.150 osób. Na wstępie Dyrektor Ośrodka Pani Barbara Wasiluk zapoznała uczestników celami projektu systemowego realizowanego przez MOPS oraz założeniami Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkim.

Dla licznej rzeszy dzieci zorganizowano gry i zabawy w tym przejażdżkę na koniach. Niewielu rodziców zdecydowało się na jazdę wierzchem w przeciwieństwie do swoich pociech .

Pogoda dopisała. Smakowały pieczone na ognisku kiełbaski i boczek.

XI Podlaskie Dni Rodziny są imprezą cykliczną , którą od 2008 roku organizuje MOPS . W tym roku działania środowiskowe promowały najważniejsze wartości jakie niesie za sobą życie rodzinne.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Panu Włodzimierzowi Miszczukowi za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 

Autor: Barbara Grabiak, Katarzyna Kendyś

GALERIA ZDJĘĆ


 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

       

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w dniach 18 i 25 marca 2011 r. odbyły się szkolenia w ramach projektu systemowego „Sami Sobie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projektu systemowego „Sami sobie ‘’ w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szkolenia z zakresu psychologii: asertywność i komunikacja, trening kompetencji i umiejętności społecznych.
       Celem szkolenia było zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności komunikacji, asertywności i umiejętności społecznych; zbudowania własnej wartości, podniesienia samooceny, poznania technik opanowania stresu.

 

Beneficjentki zapoznały się miedzy innymi z: modelem i definicją komunikacji, barierami w komunikacji, filarami poprawnej komunikacji, płaszczyznami komunikacji międzyludzkiej komunikacja werbalną, komunikacja niewerbalną, komunikacja interpersonalną a cechami osobowościowymi, “czytaniem” mowy ciała rozmówcy, asertywnością i empatią w komunikacji umiejętnością odmawiania ,umiejętnością przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki.

 

       Szkolenie adresowane było do uczestników projektu systemowego „Sami Sobie” – bezrobotnych kobiet. Obejmowało 2 dni szkolenia w ilości 16 godzin. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej MOPS w dwóch grupach dla 57 beneficjentek.

 

      Szkolenie z zakresu psychologii przygotowała i przeprowadziła Pani Agnieszka Sołbut asystent na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, terapeuta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Barbara Grabiak

 


Rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach

projektu systemowego „Sami Sobie”

 

W związku z realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce projektem systemowym „Sami Sobie” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniu 8 marca 2011 roku rozpoczęły się kursy zawodowe aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W kursach bierze udział 57 kobiet bezrobotnych, mieszkanek Hajnówki. Docelowo kurs ukończy 27 osób w zawodzie wikliniarz, którego celem jest nauka wykonywania wyrobów z wikliny o charakterze użytkowym i artystycznym oraz 30 osób w zawodzie kucharz-kelner, które zostaną przygotowane do wykonywania zawodu z uwzględnieniem specyfiki regionu i wykorzystaniem rodzimych dóbr natury np. runa leśnego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową podjął się organizacji kursu w okresie od marca do czerwca 2011 r. w wymiarze 140 godzin. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z podziałem na część teoretyczną oraz praktyczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego poziom opanowania wiadomości i umiejętności praktycznych, po zdaniu którego otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.

Autor: Barbara Grabiak

ZDJĘCIA

 

 


Konferencja inaugurująca projekt systemowy „Sami sobie”
współfinansowany w ramach EFS POKL realizowany w 2011 roku.


W dniu 18 lutego 2011 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyła się konferencja inaugurująca projekt systemowy „Sami sobie” realizowanego w 2011 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Projekt jest skierowany do grupy 57 kobiet - mieszkanek Hajnówki, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących w gorszym położeniu i niepełnosprawnych. Działania obejmują również otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dzieci, które będą uczestniczyć w wypoczynku letnim.

Celem ogólnym projektu jest uaktywnianie kobiet, zagrożonych wykluczeniem społecznym z możliwością powrotu na rynek pracy w mieście Hajnówka w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych poprzez treningi, wzmocnienie wiary we własne możliwości przez udział w warsztatach psychologicznych i psychoterapeutycznych, zwiększenie aktywizacji zawodowej poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Wsparcie uczestniczek projektu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego.

W ramach projektu przewidziano cztery instrumenty aktywnej integracji:

1. W ramach aktywizacji zawodowej: grupowe doradztwo zawodowe (nauka pisania CV, autoprezentacji, listu motywacyjnego, metody aktywnego poszukiwania pracy).

2. W ramach aktywizacji społecznej: treningi kompetencji i umiejętności społecznych-warsztaty kompetencji społecznych obejmują naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społeczne.

3. W ramach aktywizacji edukacyjnej

-skierowanie uczestników projektu na kursy zawodowe - wikliniarz, kucharz kelner, ABC przedsiębiorczości, nauka sporządzania biznes-planu, jak pozyskiwać środki unijne i inne dofinansowania, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, poprawa i kreowanie własnego wizerunku.

4. W ramach aktywizacji zdrowotnej – skierowanie na badania lekarskie - lekarza medycyny pracy - zdolność podjęcia aktywności zawodowej, wskazanie niezbędnych badań, konsultacji, leczenia. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

Udział w szkleniach, kursach i warsztatach jest bezpłatny. Biuro projektu mieści się w Ośrodku w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym ze środków EFS w ubiegłych latach.


Autorkami projektu i realizatorkami są Barbara Grabiak i Katarzyna Kendyś.

W imprezie wzięło udział 80 osób w tym zaproszeni goście: przedstawiciel Sejmiku Województwa Podlaskiego Henryk Łukaszewicz, Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak, Sekretarz Urzędu Miasta – Jarosław Grygoruk, Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miasta – Alla Gryc, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hajnówce – Anna Zubelewicz .

Dyrektor MOPS w Hajnówce Barbara Wasiluk powitała serdecznie gości i zapoznała obecnych z regulaminem uczestnictwa oraz z celami projektu. Należy zaznaczyć, iż dzięki realizacji projektu w ramach EFS POKL i współfinansowaniu ze środków unijnych w Ośrodku jest zatrudnionych dwóch pracowników socjalnych co pozwala na spełnienie standardów określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej w przedmiocie liczby zatrudnionych pracowników w mieście. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej jeden pracownik powinien obsługiwać 2000 mieszkańców. Bardzo ważnym zadaniem są działania środowiskowe: - organizacja „Podlaskich Dni Rodziny” – impreza cykliczna, wypoczynek letni dla dzieci oraz trening kompetencji społecznych - w tym roku wycieczka do teatru.

Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak podziękował pani dyrektor i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za aktywność w przygotowywaniu projektów oraz w pozyskiwaniu środków unijnych na ich realizację. Życzył również powodzenia w realizacji projektu w 2011 roku. Pani Anna Zubalewicz w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, iż pozyskiwane przez hajnowski ośrodek pomocy społecznej środki z Unii Europejskiej w ramach POKL-u na realizację celów społecznych są dużo większe niż w innych ośrodkach.

Ponieważ MOPS udziela także pomocy osobom niepełnosprawnym Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Paweł Szymaniuk przedstawił prelekcję na temat „Sytuacji osób niepełnosprawnych” w Hajnówce.

ZDJĘCIA

Autor Barbara Grabiak

 

 

 


Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
utworzona w ramach projektu systemowego "Sami sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki